CESPA Bălți Instituţia publică
Centrul de Excelență în
Servicii și Prelucrarea Alimentelor
+373 231 715 57 Telefon

Atenție Concurs!

14.07.2021
CESPA Bălți

        Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante: șef de secție didactică.                                                                                                                                                                               Detaliile privind condițiile de participare la concurs le găsiți în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic.                  La concurs pot participa cetățenii Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și dețin grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.                                                    Candidații pentru ocuparea funcției de șef de secție didactică depun personal sau prin reprezentant, prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 673/2015 (se va indica lista actelor depuse cu paginile numerotate);
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 5. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 la Regulament;
 6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog) pentru exercitarea funcției;
 7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. planul de remediere a unei probleme din cadrul secției asigurarea calității;
 9. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic;
 10. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;
 11. participarea la proiecte educaționale, comunitare/corporative, sau a altor proiecte relevante etc. (acte justificative).

Actele vor fi depuse prin e-mail, poștă sau la Centrul de excelență în servicii și prelucrarea alimentelor, mun. Bălți str. Decebal 111, în anticameră, până la 03 august 2021, ora 16:00.

Telefoane de contact: 023171554; 023171557