CESPA Bălți Instituţia publică
Centrul de Excelență în
Servicii și Prelucrarea Alimentelor
+373 231 715 57 Telefon

Concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante: șef secție didactică.

02.03.2020
CESPA Bălți

Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor anunță concurs pentru ocuparea funcției temporar vacante: șef secție didactică.

Detaliile privind condițiile de participare la concurs le găsiți în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic.

La concurs pot participa cetățenii Republicii Moldova cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și dețin grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidații pentru ocuparea funcției de șef secție didactică depun personal sau prin reprezentant, prin poștă sau e-mail, în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulament (se indică lista actelor depuse, cu paginile numerotate);
copia actului de identitate;
copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
copia carnetului de muncă autentificat și alte acte ce confirmă vechimea în activitatea didactică;
Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de psihiatru și narcolog), pentru exercitarea funcției;
cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico – didactic;
copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice.
Actele vor fi depuse la secretariat, în anticameră, până la 23 martie 2020, inclusiv.

Telefon de contact: 023171554; 023171557